Kereskedelmi ügyek - Telepengedélyezési eljárás

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályiról,
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,
a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM. Rendelet.

Illetékesség: Miskolc város közigazgatási területe
Fizetendő igazgatási szolgáltatási díj: 5.000.-Ft
Módosítás díja: 5.000.-Ft
Fizetés módja: postai csekken, amely átvehető az ügyintézőnél
Eljárási határidő: 21 nap, melybe nem tartozik bele a hiánypótlásra, tényállás tisztázására adott határidő, az eljárás felfüggesztésének időtartama, a hatóság hivatali működését legalább 1 teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar

Szakhatósági eljárásért fizetendő díjak, a fizetés módja:

 • Népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatal: 19.400.- Ft, mellékelni kell a befizetést igazoló dokumentumot.
 • Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró, a telep fekvése szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal: 23.000-.Ft, mellékelni kell a befizetést igazoló dokumentumot.
 • Katasztrófavédelmi kirendeltség: 13.000-.Ft mellékelni kell a befizetést igazoló dokumentumot.

Az ipari tevékenységről vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást közzéteszi.

A telepengedélyezési eljárás kérelemre indul.
A jogszabály meghatározza a telepengedély-köteles és a bejelentéshez kötött ipari tevékenységeket. Bejelentéshez kötött tevékenység esetén az adott tevékenység a szándék bejelentését követően végezhető, telepengedély-köteles tevékenység csak jogerős telepengedély birtokában.
Benyújtható postai úton, ügyfélfogadási időben személyesen, illetve meghatalmazott útján.

A kérelemhez mellékelni kell:

 • Igazolás vagy Értesítés az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételről
 • Gazdasági társaságok esetében cégkivonatot, (végzést) és aláírási címpéldányt
 • A telep használatának jogcímét igazoló dokumentumot (pl. bérleti szerződés, társtulajdonos, haszonélvező hozzájárulása)
 • Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló csekkszelvényt
 • Képviseleti eljárás esetén eredeti írásbeli meghatalmazást

Telepengedély-köteles tevékenység esetében a fentieken túl:

 • A hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis
 • Környezetvédelmi tervfejezetet
 • Amennyiben rendelkezésre áll, a telepre vonatkozó 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi, vagy végleges fennmaradási engedélyt
 • Érvényes korábbi telepengedélyt

Engedélyezési eljárás menete:

Bejelentéshez kötött tevékenység esetében

Az építésügyi hatóság állásfoglalásának megkérése – hivatalból - arra vonatkozóan, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg ezek hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18.§-ának (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

A fenti bekezdésben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően az ügyintéző a telepet haladéktalanul nyilvántartásba veszi és az interneten közzéteszi.

A nyilvántartásba vételről kézbesítés útján értesül a:

 • kérelmező,
 • szakhatóságok,
 • munkavédelmi hatóság,
 • rendőrség.

A szakhatóságok a jogszabályban meghatározott esetekben a telepen ellenőrzést folytathatnak le, melynek eredményéről tájékoztatják hivatalunkat.

Telepengedély-köteles tevékenység esetében

A telep és a telekhatár szomszédos ingatlanok tulajdoni lapját hivatalból beszerzi a hatóság.
Az építésügyi hatóság állásfoglalásának megkérése  - hivatalból - arra vonatkozóan, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg ezek hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18.§-ának (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

Az ügyintéző helyszíni szemlét tűz ki, melyről értesíti az alábbi szakhatóságokat:

 • népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatal,
 • környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró, a telep fekvése szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal,
 • vízügyi, vízvédelmi hatóság,
 • jogszabályban meghatározott esetekben a tűzvédelmi szakhatóságként eljáró  Katasztrófavédelmi Kirendeltség,
 • jogszabályban meghatározott esetekben elsőfokú eljárásban a telep fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási hivatala,
 • jogszabályban meghatározott esetekben az élelmiszerlánc–felügyeleti hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal,
 • ha az engedélyezés tárgyául szolgáló ingatlan műemléki védelem alatt áll a kulturális és örökségvédelmi feladatkörben eljáró járási hivatal.

A helyszíni szemléről a szakhatóságok mellett értesítést kap:

 • a kérelmező és
 • a telep és a teleppel közvetlenül szomszédos (közös telekhatárú) ingatlanok tulajdonosai, ingatlan nyilvántartás szerinti használói.

A helyszíni szemléről szóló értesítés legalább a kitűzött időpont előtt 15 nappal kerül kiküldésre.

A szakhatóságok megállapításaikat jegyzőkönyvbe mondhatják. Hiánypótlás esetén - határidő kitűzése mellett – mind a kérelmezőt, mind az engedélyt kiadó hatóságot értesítik.
Az ügyintéző a telepengedély megadásával egyidejűleg a telepet nyilvántartásba veszi és az interneten közzéteszi.

Az engedélyt vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot az ügyintéző közli:

 • a kérelmezővel,
 • a telep és a közvetlenül szomszédos - a teleppel közös határvonalú, telekhatárú - ingatlanokkal rendelkezni jogosultakkal,
 • az eljárásban közreműködött szakhatóságokkal,
 • a munkavédelmi hatósággal,
 • a rendőrséggel.

Adatváltozás

A nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul írásban be kell jelenteni.
A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi. Telepengedély-köteles tevékenység esetében a jegyző a nyilvántartásba való bejegyzést követően, a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki.
A telep használatára jogosult személyében történő változás esetén a változást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.

A telepen folytatott ipari tevékenység változása esetén az új tevékenység tekintetében az eljáró hatóság engedélyezési eljárás folytat le.

Megszűnés

A tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedélyt leadni.
 

Kérelem a központi ügyfélszolgálaton adható le.

Szükséges mellékletek

Hatósági Osztály

Telefon: 
(+36) 46/512-700; (+36) 46/512-800
Helyszín: 
Városház tér 8.
Miskolc
A térkép megtekintéséhez Javascript szükséges.
Nyitva tartás:
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08:00-12:00 - 13:00 - 16:00  08:00-12:00 - 13:00 - 16:00  08:00-12:00 - 13:00- 17:30  08:00-12:00 - 13:00- 16:00  08:00 - 12:00 
 
Célcsoport: 
Állampolgár
Célcsoport: 
Vállalkozó
Célcsoport: 
Befektető