Ingatlanközvetítés, ingatlanvagyon-értékelés és -közvetítés engedélyezési eljárása

Ingatlanközvetítői és ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység bejelentése, nyilvántartásba vétele

Az üzletszerű ingatlanközvetítési, ingatlanvagyon-értékelői tevékenységet és a közvetítés szabályait a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény határozza meg.

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet, továbbá a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet előírásai szabályozzák az ingatlanközvetítés, ingatlanvagyon-értékelés és közvetítés részletes szabályait, és az eljárás rendjét.
Az üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósághoz benyújtott, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti bejelentés alapján folytatható.
Az üzletszerű ingatlanközvetítői, illetőleg ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység tekintetében az ingatlanvállalkozás felügyeleti hatóság a megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzője, aki a megye területére kiterjedő illetékességgel jár el.

Az ingatlanközvetítő a tevékenységi körén belül:

a) az ingatlanok (beépíthető telek, illetőleg lakóépülettel vagy nem lakás céljára szolgáló épülettel beépített ingatlan) adásvételének és cseréjének közvetítésével,
b) a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, telkek bérlete és tulajdona cseréjének közvetítésével,
c) a feladatok ellátása érdekében az ingatlanok felkutatásával és azok forgalmi értékbecslésével, valamint
d) az ügyletek lebonyolításához szükséges dokumentációk és okiratok beszerzésével és előkészítésével összefüggő feladatokat látja el.

Az ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő a tevékenységi körén belül:

a) az ingatlanpiac és az ingatlan jellemzőinek ismeretében az ingatlan (beépíthető telek, illetőleg lakóépülettel, nem lakás céljára szolgáló épülettel beépített ingatlan) hasznosítása szerinti értékek meghatározásával,
b) az európai értékelési normák által meghatározott fogalmak, módszerek, eljárások alkalmazásával,
c) az értékelés formáinak és ezek változatainak alkalmazásával,
d) az értékelésben közreműködő szakértők munkájának irányításával és ellenőrzésével,
e) a megbízás szerinti feladatok elvégzésével és az eredmények teljes körű dokumentálásával, valamint
f) a hasznosítási, befektetői szándék megvalósulását és a megbízó érdekeinek érvényesülését bemutató tanulmány elkészítésével összefüggő feladatokat látja el.

Szolgáltatási tevékenységet - üzletszerű társasházkezelő vagy ingatlankezelő tevékenység esetén a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 53. § (3) bekezdésében, üzletszerű ingatlanközvetítő vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő tevékenység esetén a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 64/C. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – olyan természetes személy szolgáltató végezhet, aki

 • a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet szerinti társasházkezelői, ingatlankezelői, ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői szakképesítéssel (a továbbiakban: szakképesítés) rendelkezik, és
 • olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed,

gazdálkodó szervezet szolgáltató végezhet,

 • amelynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed, és
 • amely legalább egy olyan személyesen közreműködő taggal, alkalmazottal vagy - egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy olyan - foglalkoztatottal rendelkezik, aki a hatóság által vezetett, általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó, e rendelet szerinti nyilvántartásban szerepel.

Nem végezhet ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői tevékenységet az, aki:

 • büntetett előéletű,
 • az ilyen tevékenységtől eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt áll, vagy
 • gazdasági társaság vezető tisztségviselője nem lehet.

Természetes személy szolgáltatást nyújtónak bejelentésében a feltételek meglétét az alábbi okiratokkal kell igazolnia:

 • a szakképesítést tanúsító bizonyítvány hiteles másolata,
 • erkölcsi bizonyítvány (teljes körű, 3 hónapnál nem régebbi, mely igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll e tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt),
 • olyan, a munkáltató vagy foglalkoztató pecsétjével és cégszerű aláírásával ellátott, 30 napnál nem régebben kiállított igazolás, mely szerint olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja, vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki szolgáltatásra is kiterjed,
 • egyéni vállalkozó munkáltató esetében az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás másolata, egyéb gazdálkodó szervezet munkáltató esetében 90 napnál nem régebbi cégkivonat.

Gazdálkodó szervezet szolgáltatást nyújtónak bejelentésében a feltételek meglétét az alábbi okiratokkal kell igazolnia:

 • 90 napnál nem régebbi cégkivonat, egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás hiteles másolata,
 • a bejelentő lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság, valamint − ha a bejelentő a kérelem benyújtásának időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban - a nemzeti adóhatóság által 30 napnál nem régebben kiállított közokirat, amely szerint a bejelentő köztartozásmentes adózó,
 • a tag/alkalmazott részére kiállított engedély másolata,
 • egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet maga látja el: erkölcsi bizonyítványt (teljes körű, 3 hónapnál nem régebbi), mely igazolja, hogy büntetlen előéletű és nem áll e tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

Az eljárás illetékköteles, melynek összege: 3.000.-Ft, amit illetékbélyegben kell leróni.

A hatóság törli a nyilvántartásból a szolgáltatót, ha

a) ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll,
b) a természetes személy szolgáltató meghalt vagy a nyilvántartásból való törlését kéri,
c) a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el, vagy
d) a gazdálkodó szervezet szolgáltatót a cégbíróság hivatalból törölte a cégnyilvántartásból vagy az egyéni vállalkozót a hatóság törölte az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásából.

A hatóság - az a)-c) pont esetén a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra, a d) pont esetén a feltétel biztosításáig, az e) pont esetén a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól való mentesülés időpontjáig - megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak a szolgáltatónak,

b) aki a hatósági ellenőrzést akadályozza,
c) aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon belül a hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget,
d) aki vagy amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem rendelkezik,
e) akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek.

A hatóság a tevékenység folytatásához szükséges adatokban bekövetkezett változást a szolgáltatónál évente legalább egy alkalommal ellenőrzi.

Kérelem a központi ügyfélszolgálaton adható le.

Szükséges mellékletek

Hatósági Osztály

Telefon: 
(+36) 46/512-700; (+36) 46/512-800
Helyszín: 
Városház tér 8.
Miskolc
A térkép megtekintéséhez Javascript szükséges.
Nyitva tartás:
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08:00-12:00 - 13:00 - 16:00  08:00-12:00 - 13:00 - 16:00  08:00-12:00 - 13:00- 17:30  08:00-12:00 - 13:00- 16:00  08:00 - 12:00 
 
Célcsoport: 
Állampolgár
Célcsoport: 
Vállalkozó
Célcsoport: 
Befektető