Anyakönyvi ügyek - Hazai anyakönyvezés

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban:At.) 65.§-a értelében a magyar állampolgár köteles kezdeményezni a külföldön történt

 • házasságkötésének,
 • bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének,
 • gyermeke külföldön történt születésének,
 • valamint a magyar állampolgárságú házastársa, bejegyzett élettársa, gyermeke és szülője külföldön történt halálának hazai anyakönyvezését.
 • házasságnak külföldi bíróság, hatóság vagy közjegyzői határozat által történő felbontását.

Ha a hontalan személy lakóhelye Magyarországon van vagy volt, külföldön történt

 • születését,
 • házasságkötését,
 • bejegyzett élettársi kapcsolata létesítését,
 • valamint halálesetét a hazai anyakönyvezést végző hatóság anyakönyvezi, ha a bejegyzést olyan személy kéri, akinek a magyarországi anyakönyvezéshez érdeke fűződik.

Illetékesség:
Az At. 67. §-a alapján a hazai anyakönyvezés iránti kérelem

 • bármely képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél előterjeszthető, aki a kérelmet annak benyújtásától számított öt napon belül megküldi a hazai anyakönyvezést végző szervnek ( továbbiakban: Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály)
 • vagy bármely konzuli tisztviselőnél előterjeszthető, aki a kérelmet az első diplomáciai postával megküldi a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztályának.

Szükséges okiratok:

 • a hazai anyakönyvi eljárásban mind a magyar fél, mind a külföldi fél állampolgárságát okirattal kell igazolni:

- a magyar állampolgárság érvényes személyazonosító igazolvánnyal, illetve magyar útlevéllel vagy három évnél nem régebbi állampolgársági igazolvánnyal, útlevéllel igazolható;
- a külföldi állampolgárság érvényes külföldi úti okmánnyal, más állam által kiállított állampolgársági okirattal, a magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, valamint útlevéllel igazolható;
- amennyiben a fentiek szerint nem igazolt a magyar állampolgárság, hivatalból kerül sor az érintett személy állampolgárságának vizsgálatára.

 • a hazai anyakönyvezéshez csatolni kell a – hiteles magyar fordítással és amennyiben szükséges diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostille hitelesítéssel ellátott – külföldi anyakönyvi okiratot (születési, házassági vagy halotti anyakönyvi kivonatot) eredetben vagy hiteles másolatban;
 • ha a külföldi anyakönyvi okirat a külpolitikáért felelős miniszter vagy az adott állam külképviseleti hatósága által kiadott írásbeli nyilatkozat szerint külföldről nem szerezhető be, vagy az anyakönyvezés külföldön nem történt meg, az anyakönyvi esemény tanúsítására alkalmas egyéb közokiratot kell csatolni.

FIGYELEM! AZ ANYAKÖNYVI ELJÁRÁSOKBAN CSAK AZ ORSZÁGOS FORDÍTÓ ÉS FORDÍTÁSHITELESÍTŐ IRODA FORDÍTÁSA VAGY KONZUL ÁLTAL KÉSZÍTETT FORDÍTÁS FOGADHATÓ EL.

Születés hazai anyakönyvezéséhez szükséges egyéb okiratok:
A külföldön történt születés hazai anyakönyvezésére irányuló kérelemhez csatolni kell a gyermek családi jogállását igazoló okiratot, amely:

 • házasságból született gyermek esetén a szülők házassági anyakönyvi kivonata;
 • házasságon kívül született gyermek esetén a gyermekre vonatkozóan Magyarországon anyakönyvvezető vagy gyámhatóság, külföldön a magyar konzul előtt tett apai elismerő nyilatkozat vagy külföldi hatóság előtt tett apai elismerő nyilatkozat, illetve apaságot megállapító bírósági ítélet.
 • Nyilvántartásba vételhez szükséges iratok: a tulajdonos személyes jelenléte, érvényes személyi igazolványa, lakcímkártyája, tulajdoni lap vagy adás-vételi szerződés.

Külföldön kötött házasságból született kiskorú gyermek születése hazai anyakönyvezésének előfeltétele a szülők házasságának hazai anyakönyvezése. Amennyiben a szülők külföldön kötött házassága még nem került hazai anyakönyvezésre, a gyermek születésének hazai anyakönyvezésével egyidejűleg kérni kell a házasság hazai anyakönyvezését is.

Házasság hazai anyakönyvezéséhez szükséges egyéb okiratok:
A külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezése iránti kérelemhez csatolni kell a házastársaknak a házasságkötést megelőző családi állapotát igazoló okiratot, kivéve:

 • ha a magyar állampolgár a házasságkötést megelőzően hajadon vagy nőtlen családi állapotú volt. Ezt okirattal nem kell igazolni, elegendő az érintettnek a hazai anyakönyvezésre irányuló kérelemben vagy külön dokumentumban erre vonatkozóan tett nyilatkozata;
 • ha a magyar fél a házasságkötés előtt elvált vagy özvegy családi állapotú volt és korábbi házasságkötésére Magyarországon került sor, elegendő nyilatkozatot tennie a korábbi házasságkötés helyéről és idejéről, illetve volt házastársa halálesetének helyéről és idejéről. A szükséges iratokat hivatalból beszerezzük.

Haláleset hazai anyakönyvezéséhez szükséges egyéb okiratok:
A külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezése iránti kérelemhez csatolni kell az elhaltnak a haláleset időpontjában fennálló családi állapotát igazoló okiratot, kivéve:

 • ha az elhalt magyar állampolgár hajadon vagy nőtlen családi állapotú volt, vagy
 • ha a magyar fél a haláleset időpontjában elvált vagy özvegy családi állapotú volt és az elhalt házasságkötésére Magyarországon került sor, elegendő a kérelmezőnek nyilatkozatot tennie az elhalt házasságkötésének helyéről és idejéről, illetve az elhalt volt házastársa halálesetének helyéről és idejéről.

Ügyintézés határideje és díja:
Az At. 67.§ (2) bekezdése alapján a hazai anyakönyvezési eljárás ügyintézési határideje 40 nap. A hazai anyakönyvezési eljárás ügyintézési határideje 8 nap, ha a szükséges okiratok hiánytalanul rendelkezésre állnak. Az Itv.33. § (2) bekezdés 5.a) pontja alapján az első ízben kiállított születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonat illetékmentes.

 

Kérelem a központi ügyfélszolgálaton adható le.
 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Kabinet, Hatósági Osztály

Telefon: 
(+36)46/512-700; (+36)46/512-800
Helyszín: 
Városház tér 8
Miskolc 3530
A térkép megtekintéséhez Javascript szükséges.
Nyitva tartás:
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
8:00- 12.00, 13.00- 16:00   8:00- 12.00, 13.00- 16:00   8:00-12:00, 13:00-17.30  8:00- 12.00, 13.00- 16:00   8:00-12:00 
 
Célcsoport: 
Állampolgár