Városháza
Ügyintézés

OTÉK-tól való eltérés engedélyezése

Lakossági tájékoztató
az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárás szabályairól

Az építésügyi hatóságtól az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.23.) Korm.rendelet (OTÉK.) IV. fejezetében (Építmények létesítési előírásai) foglalt előírásoktól eltérő műszaki megoldás tervezése esetén, az 111§ (4) bekezdésében foglaltak tekintetében kérhető engedély.

A kérelem benyújtható:

 •  önálló kérelemként,
 •   az építési vagy a fennmaradási engedély iránti kérelemmel együtt,
 •  az összevont engedélyezési eljárás második szakaszában az építési engedélyezési szakaszban, vagy
 •  az összevont telepítési eljárás második szakaszában az integrált építési engedélyezési szakaszban.
 • A kérelem az ÉTDR rendszeren keresztül vagy személyesen, elektronikus adathordozón terjeszthető elő

A kérelem mellékletei:

 • az építészeti-műszaki dokumentáció,
 • a műszaki leírásban az eltérés műszaki szükségességének bemutatását,
 • a szakhatóság megkereséséhez szükséges dokumentáció, ha előzetes szakhatósági állásfoglalás nem lett benyújtva,
 •  az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.

A kérelemhez mellékelni lehet továbbá:

 • a szakhatóság előzetes állásfoglalását-amennyiben az nem az ÉTDR igénybevételével került beszerzésre,
 • az ellenérdekű ügyfél hiányát igazoló nyilatkozatokat,
 • az ügyfelek fellebbezési jogról való lemondó nyilatkozatát.

Az eljárás illetékét, az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény melléklete XV. fejezetének hatályos szabályai szerint kell megfizetni.

Az építésügyi hatóság a döntését az építési engedélyezési eljárásra vonatkozó ügyintézési határidőn belül hozza meg.

A hatóság azt vizsgálja, hogy a tervezett eltérés

 • az érintett szakhatóság állásfoglalása,
 • a rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek figyelembevételével engedélyezhető-e


A kérelemben hozott döntés szóban nem közölhető.


A döntést közölni kell ügyféli minőségben, az értesítettek körének feltüntetésével:

 • építtetővel vagy meghatalmazottjával,
 • az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosával,

tájékoztatásul:

 • azzal, akinek az építési tevékenységgel érintett telekre, építményre vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték és ügyféli jogállással nem rendelkezik,

szakhatósági minőségben:

 • azzal, aki az ügyben szakhatósági állásfoglalást adott.


Az eltérési engedély egy évig hatályos, melynek hatálya nem hosszabbítható meg.

 

Papír alapon benyújtható űrlap


Az ügyintézés helye és időpontja

Kérelmek benyújtása:

Miskolc Megyei Jogú város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Építési és Környezetvédelmi Osztály Ügyfélszolgálatán (17. ablak)
A Hivatal központi ügyfélszolgálata minden nap – munkaidőben – rendelkezésre áll kérelmek benyújtása, tájékoztatás, felvilágosítás-kérés céljából.

Ügyintézők Elérhetőség
Földi László +36 46 512 790
Hitró Lászlóné +36 46 512 790
Erki Zoltán +36 46 512 754
Bíró Edit +36 46 512 765
Baloghné Kovács Mónika +36 46 512 784