Városháza
Ügyintézés

Összevont engedélyezési eljárás

Lakossági tájékoztató
Az összevont engedélyezési eljárás új szabályairól:

 • Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a telek beépítésére vonatkozó telepítési következmények előzetes tisztázása is szükséges.
 • Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a településképpel, az építészeti kialakítással kapcsolatos követelmények előzetes tisztázása is szükséges.
 • Ha az építési engedélyezési eljárás megindítása előtt a kulturális örökségvédelmi követelmények előzetes tisztázása is szükséges.
 • Az összevont engedélyezési eljárás két szakaszból: a megvalósítással kapcsolatos követelmények előzetes tisztázására szolgáló elvi építési keretengedélyezési szakaszból, majd ezt követően az építési engedélyezési szakaszból áll.
 • Az összevont engedélyezési eljárás megindítására irányuló kérelem az összevont eljárás mindkét szakaszára vonatkozik, azonban mellékletként az eljárás megindításakor csak az elvi építési keretengedélyezési szakasz megindításához szükséges mellékleteket kell benyújtani.
 • A kérelem az ÉTDR rendszeren keresztül vagy személyesen, elektronikus adathordozón terjeszthető elő.

Keretengedélyezési szakasz:

Az összevont eljárás elvi építési keretengedélyezési szakaszának megindításához a kérelemhez, a tartalmától függően mellékelni kell:

 • a településrendezési és építésügyi-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendeletben előírt esetekben az építészeti-műszaki tervtanács szakmai véleményében a tervdokumentációt engedélyezésre ajánlotta.
 • az eljárási illeték befizetésének igazolását,
 • elektronikus formátumban az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott tartalmú építészeti-műszaki dokumentációt.

A kérelemhez mellékelni lehet:

 • az ügyben érintett összes ügyfélnek a kérelmezett építési tevékenység végzéséhez történő, az építészeti-műszaki dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát, illetve
 • az ügyben érintett összes ismert ügyfélnek a fellebbezési jogáról lemondó nyilatkozatát.

Építési engedélyezési szakasz:

Az összevont eljárás építési engedélyezési szakaszának megindításához nem kell külön kérelmet benyújtani, viszont be kell nyújtani – az elvi keretengedély hatálya alatt – az ÉTDR-be történő feltöltéssel:

 • az építési engedély iránti kérelemhez előírt műszaki tartalmú dokumentációt és mellékleteket, valamint
 • ha az építtető az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezését is kérte, akkor az országos építési követelményekről való eltérés engedélyezése iránti kérelem mellékleteit.
 • A kormányrendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén az ott megjelölt szakkérdésben a 6. melléklet szerinti hatóságot szakhatóságként kell bevonni az összevont engedélyezési eljárásban.
 • Az összevont engedélyezési eljárásban az építtető által a kérelemhez csatolt, vagy a szakhatóság által az elektronikus tárhelyre feltöltött, hat hónapnál nem régebbi előzetes szakhatósági állásfoglalást az építésügyi hatóság elfogadja, ha az előzetes szakhatósági állásfoglaláshoz tartozó záradékolt dokumentáció, valamint a hozzá benyújtott építészeti-műszaki dokumentáció tartalma azonos.
 • Előzetes szakhatósági állásfoglalás a kérelem benyújtása előtt elektronikusan – az ÉTDR rendszerben a gyűjtőtárhely használatával –, vagy papíralapon közvetlenül az érintett hatóságtól kérhető.
 • A szakhatósági állásfoglalás beszerzése érdekében az építésügyi hatóság elektronikus úton keresi meg a szakhatóságot.

Az eljárás illetékét, az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény melléklete XV. fejezetének hatályos szabályai szerint kell megfizetni.

 • Az építésügyi hatóság az elvi építési keretengedély (t)
  • nem adja meg, ha a tervezett építési tevékenység engedélyezését a polgármester a településképi véleményben nem javasolta,
  • megadásáról – önálló jogorvoslattal meg nem támadható – végzésben dönt,
  • elutasításról olyan végzéssel dönt, amely ellen önálló fellebbezésnek van helye.
 • Az építésügyi hatóság a helyszíni szemléje során feltárt tények és nyilatkozatok alapján az elvi építési keretengedélyben megállapítja az építési engedély iránti kérelem benyújtásának feltételeit és kereteit.
 • Az összevont engedélyezési eljárás építési engedélyezési szakaszában
  • az építtető az országos építési követelményekről való eltérés engedélyezését is kérheti.
  • Az elvi építési keretengedélyben foglaltak az építésügyi hatóságot és a szakhatóságot – azokban a kérdésekben, amelyekről kifejezetten rendelkezett, illetve amelyekről az elvi építési keretengedélyezési szakaszban nyilatkozott – akkor is kötik, ha az elvi építési keretengedély megadását követően az elvi építési keretengedély lényeges tartalmát érintő jogszabályok, illetve a kötelező hatósági előírások megváltoztak.
  • A kérelem tartalmától függően az építési valamint az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárásának szabályait kell alkalmazni.

Az elvi építési keretengedély

 • tárgyában hozott, iratazonosítóval ellátott döntést közölni kell:
  • ügyféli minőségben, az értesítettek körének feltüntetése mellett az építtetővel vagy meghatalmazottjával, és azzal, akit az építésügyi hatóság az eljárásba ügyfélként bevont,
  • tájékoztatásul azzal, akinek az építési tevékenységgel érintett telekre, építményre vonatkozó jogát az ingatlan – nyilvántartásba bejegyezték és ügyféli jogállással nem rendelkezik, és az építési tevékenység helye szerinti települési önkormányzat polgármesterével.
 • Végleges döntést közölni kell az építtetővel vagy meghatalmazottjával.

Az építési engedély

 • tárgyában hozott döntés közlésére az építési engedélyezési eljárás szabályai vonatkoznak.
 • Az építésügyi hatóság – az építtetőnek az összevont eljárás iránti kérelmébe foglalt erre irányuló külön kérelme alapján – végleges építési engedélyt és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációt a véglegessé válás tudomásra jutásától számított három napon belül az építtető erről szóló rendelkezésének megfelelő módon megküldi az építtetőnek vagy meghatalmazottjának.

Az engedély feltételei és azok teljesítése

 • Az elvi építési keretengedély építési tevékenység végzésére nem jogosít.
 • Az elvi építési keretengedélyezési eljárás során hozott végleges döntés a hozzá tartozó, engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglaltakkal együtt hatályos.
 • Az elvi építési keretengedély a véglegessé válásának napjától számított egy évig hatályos, kivéve, ha a hatályossága alatt az építtető kezdeményezte
  • az engedély hatályának meghosszabbítását és az elvi építési keretengedély hatályát az építésügyi hatóság egy ízben, legfeljebb fél évvel meghosszabbította, vagy
  • a mellékletek benyújtásával az építési engedélyezési szakasz lefolytatását.

Papír alapon benyújtható űrlap


Az ügyintézés helye és időpontja

Kérelmek benyújtása:

Miskolc Megyei Jogú város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Építési és Környezetvédelmi Osztály Ügyfélszolgálatán (17. ablak)
A Hivatal központi ügyfélszolgálata minden nap – munkaidőben – rendelkezésre áll kérelmek benyújtása, tájékoztatás, felvilágosítás-kérés céljából.

Ügyintézők Elérhetőség
Földi László +36 46 512 790
Hitró Lászlóné +36 46 512 790
Erki Zoltán +36 46 512 754
Bíró Edit +36 46 512 765
Baloghné Kovács Mónika +36 46 512 784