Városháza
Ügyintézés

Használatbavételi engedélyezési eljárás

Lakossági tájékoztató
a használatbavételi engedélyezési eljárás szabályairól


Használatbavételi engedély alapján vehető használatba a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas - építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel érintett - építmény, építményrész, ha annak használatbavételi engedélyezési eljárásába szakhatóságot szükséges bevonni, vagy ha az építésügyi hatóság építési engedélye valamely szakkérdés tekintetében kikötést vagy feltételt tartalmazott, vagy ha az építési tevékenységgel az engedélyezett tervektől eltértek és az eltérés a vizsgált szakkérdést érinti.

 • A használatbavételi engedély iránti kérelmet az építtető az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válásakor, az építési munkaterület építtető részére történő, építési naplóban igazolt átadását követően, az építési engedély hatályossága alatt - a használatbavétel előtt - nyújtja be az építésügyi hatósághoz.
 • Az építési engedély rendelkező része minden esetben tartalmazza, hogy az engedélyezett építési tevékenységre használatbavételi engedélyt kell -e kérni.
 • Egy telken, egy építésügyi hatósági engedély alapján ütemezetten megépült több építményre vagy önálló rendeltetésű egységre külön-külön ütemenként is lehet használatbavételi engedélyt kérni.
 • A kérelem az ÉTDR rendszeren keresztül vagy személyesen, elektronikus adathordozón terjeszthető elő.

A kérelemhez, a tartalmától függően mellékelni kell:

 • papír alapon vezetett építési napló estében
  • az építési napló összesítő lapját,
  • kitöltött statisztikai lapot,
 • a szakhatóság megkereséséhez szükséges dokumentációt,
 • az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását,


A kérelemhez mellékelni lehet:

 • az érintett szakhatóság előzetes állásfoglalását – amennyiben az nem az ÉTDR igénybevételével került beszerzésre – és a hozzá tartozó, a szakhatóság által záradékolt építészeti-műszaki dokumentációt,
 • nyilatkozatokat annak igazolására, hogy nincs ellenérdekű ügyfél az eljárásban:
  • az ügyben érintett összes ügyfélnek a kérelmezett építési tevékenység végzéséhez történő, építészeti-műszaki dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakban egyetértést tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát, illetve
  • az ügyben érintett összes ismert ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát.
 • Szakhatóságot kell bevonni a használatbavételi engedélyezési eljárásba, ha az építési engedélyhez a szakhatóság kikötéssel vagy feltételekkel járult hozzá, vagy ha az építési tevékenység folyamán az engedélyezett tervektől eltértek és az eltérés a szakhatóság állásfoglalásának tartalmát érinti.
 • Az ügyfél előzetes szakhatósági állásfoglalást kérhet a használatbavételi engedély kérelme benyújtása előtt a szakhatóságtól. Ezt kérheti elektronikusan az ÉTDR rendszerben a saját tárhelye használatával, vagy hagyományos módon, papír alapon közvetlenül a szakhatóságtól. A beszerzett előzetes szakhatósági állásfoglalást minden esetben elektronikus formában csatolni szükséges a használatbavételi engedély kérelem benyújtásakor, annak érdekében, hogy az építésügyi hatóság azt figyelembe vehesse.
 • Ha előzetes szakhatósági állásfoglalást a kérelmező nem nyújt be, a szakhatósági állásfoglalás beszerzése érdekében az építésügyi hatóság elektronikus úton keresi meg a szakhatóságot:


Az eljárás illetékét, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény melléklete XV. fejezetének hatályos szabályai szerint kell megfizetni.


Az engedélyezés egyéb szabályai

 • a használatbavételi engedély iránti kérelemmel együtt benyújtható fennmaradási engedély iránti kérelem az engedély nélkül, vagy attól eltérően épült építményre vagy építményrészre.
 • Az eljárás megindításáról nem bocsát ki értesítést az építésügyi hatóság.
 • Az építésügyi hatóság hiánypótlásra hívja fel az építtetőt, ha a kérelme hiányos. A hiánypótlási felhívást legfeljebb tíz napos teljesítési határidőn belül kell teljesíteni.
 • A használatbavételi engedély iránti kérelem elbírálása során az építésügyi hatóság meggyőződik arról, hogy
  • az építési tevékenységet a módosított építési engedélynek, és az ahhoz tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációnak megfelelően végezték el,
  • ha tapasztalt eltérést, akkor az építésügyi hatósági engedélyhez kötött-e
  • az építmény az építési engedélyben megjelölt rendeltetésének megfelelő és biztonságos használatra alkalmas állapotban van-e,
  • az elkészült építmény a vonatkozó jogszabályoknak, előírt követelményeknek megfelel-e,
  • az építési engedélyben előírt szükséges járulékos építmények megvalósultak-e, a felvonulási épület elbontásra került-e, a környezetrendezést elvégezték-e.
  • az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv.) 14. §-a szerinti nyilatkozat az építési naplóban rendelkezésre áll-e, a fővállalkozó kivitelező az építési munkaterületet - az építési naplóban igazoltan - visszaadta-e az építtetőnek.

A használatbavételi engedély iránti kérelemben hozott döntést szóban nem közölhető.

A döntést közölni kell:

 • ügyfélként az építtetővel vagy meghatalmazottjával, és az építési tevékenységgel érintett telek, építmény, építménytulajdonosával, és azzal, akit az építésügyi hatóság az eljárásba ügyfélként, bevont,
 • tájékoztatásul azzal a hatósággal, amely az ügyben szakhatósági állásfoglalást adott.

A végleges döntést közölni kell:

 • az építtetővel vagy meghatalmazottjával, és
  • az ingatlan-nyilvántartást vezető elsőfokú ingatlanügyi hatósággal.

 

Az engedély feltételei és azok teljesítése

 • A változási vázrajz feltöltésének hiánya a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatását és a használatbavételi engedély kiadását nem akadályozza, azonban az építésügyi hatóság a használatbavételi engedély rendelkező észében határidő megjelölésével kötelezi az építtetőt a változási vázrajz elektronikus feltöltésére.
 • Ha a használatbavétel engedélyezésekor az építésügyi hatóság a rendeltetésszerű és biztonságos építményhasználatot nem veszélyeztető kisebb hibákat és hiányosságokat tapasztal, a használatbavételi engedélyt megadja és ezzel egyidejűleg megfelelő teljesítési határidő megjelölésével és a szankciók alkalmazására való figyelmeztetéssel kötelezi az építtetőt a még fennálló hibák, hiányosságok megszüntetésére.
 • A döntés tájékoztatást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az építtető, a használatbavételi engedély kézhezvételét követő harminc napon belül (de legkésőbb a kikötések teljesítésekor) – jogszabályban meghatározott minőségi és mennyiségű hulladék keletkezése esetén – köteles elkészíteni a keletkezett hulladékról az előírt építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt bontási hulladék nyilvántartási lapot, melyet a környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtania.

A használatbavételi engedély határozatlan ideig hatályos.

 

Papír alapon benyújtható űrlap


Az ügyintézés helye és időpontja

Kérelmek benyújtása:

Miskolc Megyei Jogú város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Építési és Környezetvédelmi Osztály Ügyfélszolgálatán (17. ablak)
A Hivatal központi ügyfélszolgálata minden nap – munkaidőben – rendelkezésre áll kérelmek benyújtása, tájékoztatás, felvilágosítás-kérés céljából.

Ügyintézők Elérhetőség
Földi László +36 46 512 790
Hitró Lászlóné +36 46 512 790
Erki Zoltán +36 46 512 700/1256
Bíró Edit +36 46 512 765
Baloghné Kovács Mónika +36 46 512 784