Városháza
Ügyintézés

Bontási engedélyezési eljárás

Lakossági tájékoztató a bontási engedélyezési eljárás új szabályairól

Bontási engedélyt kell kérni

 • Bontási engedély alapján végezhető a bontási tevékenység, ha:
  • műemléket érint,
  • helyi építészeti örökségvédelemmel érintett építményt, építményrészt érint,
  • érinti a zárt sorú, vagy ikres beépítésű építmény esetén alapozását, vagy csatlakozó tartószerkezetét.
 • A bontási engedély iránti kérelmet az építtető vagy meghatalmazottja nyújthatja be az építésügyi hatósághoz.
 • A kérelem az ÉTDR rendszeren keresztül vagy személyesen, elektronikus adathordozón terjeszthető elő.

A bontási engedély iránti kérelemhez elektronikus formátumban mellékelni kell

 • az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 8. mellékletében meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt,
 • az eljárási illeték befizetésének igazolását.

A kérelemhez mellékelni lehet

 • az ügyben érintett összes ügyfélnek a kérelmezett építési tevékenység végzéséhez történő, az építészeti-műszaki dokumentáció ismeretében tett és az abban foglaltakkal egyetértést tartalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát, illetve
 • az ügyben érintett összes ismert ügyfélnek a fellebbezési jogról lemondó nyilatkozatát.

A bontási engedélyezési eljárásba szakhatóságot nem kell bevonni.

Az eljárás illetéket, az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény melléklete XV. fejezetének hatályos szabályai szerint kell megfizetni.

Az engedélyezés egyéb szabályai

A bontási engedély iránti kérelemmel együtt nyújtható be

 • építési engedély iránti kérelem,
 • fennmaradási engedély iránti kérelem.
 • Az eljárás megindításáról értesítést bocsát ki az építésügyi hatóság.
 • Az építésügyi hatóság,öt napon belül legfeljebb 10 napos teljesítési határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel az építtetőt, ha a kérelme hiányos.
 • A hiánypótlási felhívásban rögzített mellékletek/dokumentumok leadhatóak az ügyfélszolgálaton.
 • A bontási engedély iránti kérelem elbírálása során az építésügyi hatóság köteles helyszíni szemlét tartani, arról feljegyzést vagy jegyzőkönyvet és a helyszínről dátummal ellátott fényképfelvételt készíteni, továbbá meggyőződik arról, hogy
  • adottak-e a bontási engedély kiadásának feltételei,
  • az érintett telken megkezdték-e a bontási tevékenységet,
  • a tervezett bontási tevékenység nem veszélyeztetheti-e a csatlakozó építmény, építményrész vagy a szomszédos telkeken lévő építmények állapotát.

A döntést közölni kell

 • ügyfélként az építtetővel vagy meghatalmazottjával, és a bontási tevékenységgel érintett telek, építmény, építményrész tulajdonosával, és azzal, akit az építésügyi hatóság az eljárásba ügyfélként bevont,
 • tájékoztatásul azzal, akinek az építési tevékenységgel érintett telekre, építményre vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték és ügyféli jogállással nem rendelkezik.

A végleges döntést közölni kell

 • az építtetővel vagy meghatalmazottjával,
 • az építésfelügyeleti hatósággal,
 • a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséggel.

A bontási engedély iránti kérelemre hozott döntés szóban nem közölhető.

Az engedély feltételei és azok teljesítése

 • a bontási engedély nem mentesíti az építtetőt, a bontási tevékenység megkezdéséhez az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások vagy nyilatkozatok megszerzésének kötelezettsége alól.
 • A bontási engedély polgári jogi igényt nem dönt el.
 • Bontási tevékenységet az építtető csak a jogerős és végrehajtható bontási engedélyt és az ahhoz tartozó – engedélyezési záradékkal ellátott – építészeti-műszaki dokumentáció alapján, az engedély hatályának időtartama alatt, továbbá a saját felelősségére és veszélyére végezhet.
 • A bontási engedély tájékoztatást tartalmaz arról, hogy a tervezett bontási tevékenység megkezdését az építésfelügyeleti hatósághoz előzetesen be kell-e jelenteni, és hogy az építőipari kivitelezési tevékenység végzése az építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozik e.
 • Az építtető a bontási tevékenység befejezését követően – a külön jogszabályban meghatározott minőségi és mennyiségű hulladék keletkezése esetén – köteles elkészíteni a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt bontási hulladék nyilvántartó lapot, melyet a környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtania.
 • Az építtetőnek a bontási tevékenység befejezését a befejezéstől számított tizenöt napon belül közölnie kell az építésügyi hatósággal.
 • A bontási tevékenység befejezését követően harminc napon belül az ingatlan-nyilvántartási változás átvezetése érdekében a megvalósult állapotról hatályos földhivatali záradékkal ellátott változási vázrajzot kell az Országos Építésügyi Nyilvántartásba feltölteni.

A bontási engedély a jogerőssé és végrehajthatóvá válásának napjától számított egy évig hatályos.

 • A bontási engedély hatálya meghosszabbodik, ha a hatályossága alatt
  • a bontási engedély hatályát az építésügyi hatóság meghosszabbította, vagy
  • a tényleges bontási tevékenységet megkezdték, azt folyamatosan végzik és a bontási tevékenység megkezdésétől számított három éven belül befejezik.
 • Az engedély hatályának lejárta előtt az ÉTDR legalább kilencven nappal automatikus figyelmeztetést küld az építtetőnek.
 • Az építésügyi hatóság az engedély hatályát az építtető annak lejárta előtt benyújtott kérelmére egyszer egy évvel meghosszabbíthatja.
 • A bontási engedély hatálya meghosszabbít ható a bontási tevékenység végzésének megkezdése előtt,
  • ha az engedélyezett bontási tevékenységre vonatkozó, az engedély megadásakor hatályos jogszabályok nem változtak meg,
  • ha az engedélyezett bontási tevékenységre vonatkozó, az engedély megadásakor hatályos jogszabályok megváltoztak, de a jogszabály változás az engedélyezett tevékenységet nem érinti, vagy ha érinti, akkor a jogszabályváltozásból eredő újabb követelmények az engedély feltételeként előírva teljesíthetők.

Papír alapon benyújtható űrlap


Az ügyintézés helye és időpontja

Kérelmek benyújtása: Miskolc Megyei Jogú város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Építési és Környezetvédelmi Osztály Ügyfélszolgálatán (17. ablak)

A Hivatal központi ügyfélszolgálata minden nap – munkaidőben – rendelkezésre áll kérelmek benyújtása, tájékoztatás, felvilágosítás-kérés céljából.

Ügyintézők Elérhetőség
Földi László +36 46 512 790
Hitró Lászlóné +36 46 512 790
Erki Zoltán +36 46 512 754
Bíró Edit +36 46 512 765
Baloghné Kovács Mónika +36 46 512 78