Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

Breadcrumb node id lista: 
7952,7754,7763,7764
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

Salkaházi Sára Miskolc Program

Jogosultsági feltételek:

Pénzbeli támogatás és természetben nyújtott szociális ellátás állapítható meg a Salkaházi Sára Miskolc Program keretében annak a nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő 60. életévét betöltött személynek, aki a kérelem benyújtásának időpontjában Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és jövedelme nem haladja meg  a nyugdíjminimum tízszeresét.

Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás:

Az öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, rokkantsági és rehabilitációs ellátás, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, átmeneti bányászjáradék, bányászok egészségkárosodási járadéka, szülői nyugdíj, árvaellátás, mezőgazdasági szövetkezeti járadék, baleseti járadék, rokkantsági járadék, házastársi pótlék, vagy házastársi jövedelempótlék.

A  támogatás összege:

évente egy alkalommal  10.000-, Ft.

Ügyindítás:

Az eljárás kérelemre indul, melyet a Miskolc Megyei Jogú Város  Polgármesteri Hivatalának  ügyfélszolgálati irodáin - az erre rendszeresített formanyomtatványon - lehet benyújtani, az erről szóló írásbeli  értesítést követően.

Az éves támogatás megállapítása iránti kérelem az adott év december 31. napjáig nyújtható be, ennek elmulasztása jogvesztő.

 

Papír alapon benyújtható űrlap

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

Védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétele

A védendő fogyasztók intézménye a villamos energia és a gázszolgáltatás tekintetében került bevezetésre.

Célja, hogy a lakhatás megőrzése, illetve a hajléktalanná válás megelőzése érdekében a legnehezebb anyagi körülmények között élők speciális védelmet élvezzenek az energiaszolgáltatás tekintetében is.

A védendő fogyasztók körén belül két kategóriát - a szociálisan rászoruló és a fogyatékossággal élő fogyasztók csoportját – különítenek el a jogszabályok.

Szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy

 • időskorúak járadékában részesül,
 • aktív korúak ellátására jogosult,
 • lakásfenntartási támogatásban részesül,
 • ápolási díjban részesül,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül),
 • vagy nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.

A Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Főosztály Szociális Osztálya feladata, hogy a szolgáltatónál beszerezhető adatlapon, nyilvántartása alapján igazolja a szociálisan rászoruló fogyasztói státusz fennállását.

Ügyindítás

A szolgáltatóknál beszerzett kérelmi nyomtatvány fogyasztóra vonatkozó adatok kitöltése utáni átadása az Osztályon.

Az igazolások kiállítása folyamatos!

Vonatkozó jogszabályok

 • 2007. évi LXXXVI. tv.
 • 2008. évi XL. tv.
 • 273/2007.(X.19.) Korm. rendelet
 • 19/2009.(I.30.) Korm. rendelet

Szociális Osztály - ügyfélfogadás

Telefon: (+36) 46/512-800

Fax: (+36) 46/341-804

Email: szoc@miskolcph.hu

Helyszín: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 39.

Ügyfélfogadási idő

Hétfő 08.00 - 16.00
Kedd ZÁRVA
Szerda 08.00 - 17.30
Csütörtök 08.00 - 16.00
Péntek 08.00 - 12.00

A sorszámosztás az alábbi időpontokban történik:

Hétfő 08.00 - 15.30
Kedd ZÁRVA
Szerda 08.00 - 17.00
Csütörtök 08.00 - 15.30
Péntek 08.00 - 11.30
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

Pénzbeli ellátás

Jogosultsági feltételek

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha

 1. a gyermek tartására köteles, és
 2. nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

A támogatás összege

 • Gyermekenként a nyugdíjminimum 22 %-a
 • Akinek a támogatásra való jogosultsága tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában a költségvetésről szóló törvényben elfogadott pótlék.
 • Akinek a támogatásra való jogosultsága tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában a költségvetésről szóló törvényben elfogadott pótlék.

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, melyet - lehetőleg az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon - az Osztályon, vagy a kihelyezett ügyfélszolgálati irodákban lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos!

Vonatkozó jogszabályok

 • 1952. évi IV. tv.
 • 2004. évi CXL. tv.
 • 1997. évi XXXI. tv.
 • 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet

Szükséges mellékletek

 • igazolást a jogosultsági feltételek b) pontjában foglalt ellátások valamelyikéről

Szociális Osztály - ügyfélfogadás

Telefon: (+36) 46/512-800

Fax: (+36) 46/341-804

Email: szoc@miskolcph.hu

Helyszín: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 39.

Ügyfélfogadási idő

Hétfő 08.00 - 16.00
Kedd ZÁRVA
Szerda 08.00 - 17.30
Csütörtök 08.00 - 16.00
Péntek 08.00 - 12.00

A sorszámosztás az alábbi időpontokban történik:

Hétfő 08.00 - 15.30
Kedd ZÁRVA
Szerda 08.00 - 17.00
Csütörtök 08.00 - 15.30
Péntek 08.00 - 11.30
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

Köztemetések elrendelése

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell – a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül – gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

 1. nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
 2. az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, melyet az Osztályon lehet benyújtani.

Vonatkozó jogszabályok

 • 1993. évi III. tv.
 • 2004. évi CXL. tv.
 • 34/1999. (IX.24.) BM-EüM-IM együttes rendelet

Szükséges mellékletek

A temetés elrendeléséhez szükséges iratok:

 • halottvizsgálati bizonyítvány
 • halotti anyakönyvi kivonat
 • rendőrségi engedély /rendkívüli haláleset/

Szociális Osztály - ügyfélfogadás

Telefon: (+36) 46/512-800

Fax: (+36) 46/341-804

Email: szoc@miskolcph.hu

Helyszín: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 39.

Ügyfélfogadási idő

Hétfő 08.00 - 16.00
Kedd ZÁRVA
Szerda 08.00 - 17.30
Csütörtök 08.00 - 16.00
Péntek 08.00 - 12.00

A sorszámosztás az alábbi időpontokban történik:

Hétfő 08.00 - 15.30
Kedd ZÁRVA
Szerda 08.00 - 17.00
Csütörtök 08.00 - 15.30
Péntek 08.00 - 11.30
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

A "Sikeres Magyarországért Panel Plusz" Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás

Jogosultsági feltételek

A támogatásra jogosult az a tulajdonos, aki

 • a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 2015. február 28-án hatályos 38. szakasz (2) bekezdése (normatív) és (5) bekezdése (adósságkezelési szolgáltatásban részesülő) szerinti lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételeinek megfelel és
 • olyan lakásszövetkezet, illetve társasház tulajdontársi közösségének tagja, amely a Hitelprogram keretében kölcsönszerződést kötött.

Támogatás nem állapítható meg, ha a kölcsöntörlesztésből eredő kamatfizetési kötelezettségnek a jogosult lakására jutó összege nem éri el az 1.000,-Ft-ot.

Támogatás összege

A Hitelprogram keretében a társasházat terhelő és a kölcsöntörlesztésből eredő kamatfizetési kötelezettségnek a jogosult lakására jutó - a kérelem benyújtásának, illetve felülvizsgálatának időpontjában meglévő - havi összege, de legfeljebb 3.000,- Ft.

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, melyet a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálati irodáin - az erre rendszeresített formanyomtatványon - lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

Vonatkozó jogszabályok

 • 1993. évi III. tv.
 • 2004. évi CXL. tv.
 • 156/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet

Szükséges mellékletek

 • a társasház által a Hitelprogram keretében kötött kölcsönszerződés másolata,
 • a közös költséget megállapító társasházi határozat másolata,
 • a társasház közös képviselőjének a szerződés miatti közös költség mértékéből a kérelmezőt terhelő fizetési kötelezettség összegére vonatkozó igazolás,
 • a háztartásban élők személyek kérelem benyújtását megelőző havi jövedelmének igazolása,
 • vagyonnyilatkozat.

Szociális Osztály - ügyfélfogadás

Telefon: (+36) 46/512-800

Fax: (+36) 46/341-804

Email: szoc@miskolcph.hu

Helyszín: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 39.

Ügyfélfogadási idő

Hétfő 08.00 - 16.00
Kedd ZÁRVA
Szerda 08.00 - 17.30
Csütörtök 08.00 - 16.00
Péntek 08.00 - 12.00

A sorszámosztás az alábbi időpontokban történik:

Hétfő 08.00 - 15.30
Kedd ZÁRVA
Szerda 08.00 - 17.00
Csütörtök 08.00 - 15.30
Péntek 08.00 - 11.30
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Jogosultsági feltételek

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a gyermek, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

 1. a nyugdíjminimum összegének 140 %-át,
  • ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
  • ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
  • ha a nagykorúvá vált gyermek 23. életévét még nem töltötte be és nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, vagy 25. életévét még nem töltötte be és felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul;
 2. a nyugdíjminimum 130 %-át az a) pont alá nem tartozó esetben,

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon / hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog/ értéke nem haladja meg

 1. külön-külön számítva a nyugdíjminimum összegének húszszorosát, vagy
 2. együtt számítva a nyugdíjminimum összegének hetvenszeresét.

Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű

A kedvezmény az alábbi támogatások igénybevételére jogosít:

Gyermekétkeztetés esetén

 1. a bölcsődés, az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek után 100 % intézményi térítési díjkedvezmény,
 2. az a) pont alá nem tartozó tanuló után 50 % intézményi térítési díjkedvezmény, továbbá
 3. ha a kedvezményre való jogosultság fennáll tárgyév augusztus 1-jén, a tárgyév augusztus hónapjában egyszeri támogatás,
 4. ha a kedvezményre való jogosultság tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában egyszeri támogatás, valamint
 5. külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére.

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, melyet - csak az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon - az Osztályon, vagy a kihelyezett ügyfélszolgálati irodákban lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos!

Vonatkozó jogszabályok

 • 1952. évi IV. tv.
 • 1997. évi XXXI. tv.
 • 2004. évi CXL. tv.
 • 149/1997(IX.10.) Korm. rendelet

Szükséges mellékletek

 • jövedelemnyilatkozat a megfelelő igazolásokkal együtt,
 • a gyermek elhelyezése, vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági határozatot, továbbá ha a szülői felügyeletet együttesen gyakorolni jogosult különélő szülők megállapodnak abban, hogy a jövőre nézve a szülői felügyeletet egyikőjük gyakorolja, a gyámhivatal jegyzőkönyvét e megállapodásukról,
 • egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozatot,
 • tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás,
 • nagykorúak esetében az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról,
 • ha a jogosult házasságot kötött, a házassági anyakönyvi kivonat másolatát

Szociális Osztály - ügyfélfogadás

Telefon: (+36) 46/512-800

Fax: (+36) 46/341-804

Email: szoc@miskolcph.hu

Helyszín: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 39.

Ügyfélfogadási idő

Hétfő 08.00 - 16.00
Kedd ZÁRVA
Szerda 08.00 - 17.30
Csütörtök 08.00 - 16.00
Péntek 08.00 - 12.00

A sorszámosztás az alábbi időpontokban történik:

Hétfő 08.00 - 15.30
Kedd ZÁRVA
Szerda 08.00 - 17.00
Csütörtök 08.00 - 15.30
Péntek 08.00 - 11.30

Papír alapon benyújtható űrlap

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

Rendkívüli települési támogatás

Jogosultsági feltételek

 1. Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át.

 2. Jövedelmi helyzetre tekintet nélkül állapítható meg a szociális ellátás a (3) bekezdés d) pontjában szabályozott esetben.

 3. A rendkívüli települési támogatás alkalmi jelleggel állapítható meg különösen az alábbi esetekben:

 1. a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül diagnosztizált súlyos betegség esetében a gyógyítással, kórházi tartózkodással járó többletköltségekhez,

 2. regisztrált munkanélküliek esetében a munkavállalás elősegítéséhez hozzájárulás (pl. állásinterjúhoz utazási költség) évente egy alkalommal,

 3. temetési költségek viseléséhez, amennyiben a kérelmező a becsatolt számlák alapján igazolja, hogy meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott,

 4. a lakásban elemi kár következtében súlyos, a lakhatás elemi feltételeit veszélyeztető kár keletkezett és átmenetileg vagy tartósan a kérelmező és családja létfenntartása veszélybe került,

 5. előrefizetős áramfogyasztást, gázfogyasztást mérő készülék felszereléséhez,

 6. a Gyámhivatal által nevelésben vett gyermek családjával való kapcsolattartásához a kapcsolattartásra jogosult szülő részére,

 7. egy év alatti gyermekek egészséges fejlődésének biztosításához – vitaminok, tápszer pótlásához – a családgondozó ajánlása alapján.

A támogatás összege

 1. a (3) bekezdés c) pontjában szabályozott esetben 10.000,-Ft.
 2. a (3)bekezdés d) pontjában szabályozott esetben - a keletkezett kár nagyságától függően - legfeljebb 100.000,-Ft.

A rendkívüli települési támogatás összege- a (3) bekezdés d) pontjában szabályozott eset kivételével - családonként nem haladhatja meg évente a 30.000.-Ft-ot.

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, melyet a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálati irodáin - az erre rendszeresített formanyomtatványon - lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

A (3) bekezdés c) pontjában szabályozott esetben a kérelem benyújtásának határideje a haláleset bekövetkeztét követő 90 nap, a (3) bekezdés d) pontjában szabályozott esetben a káresemény bekövetkeztét követő 60 nap.

Vonatkozó jogszabályok

 • 1993.évi III. tv.
 • 2004. évi CXL. tv.
 • Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2015. (II.10.) rendelete

Szükséges mellékletek

 • a család kérelem benyújtását megelőző havi jövedelmének igazolása,
 • kérelem indokoltságát alátámasztó dokumentumok.

Szociális Osztály - ügyfélfogadás

Telefon: (+36) 46/512-800

Fax: (+36) 46/341-804

Email: szoc@miskolcph.hu

Helyszín: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 39.

Ügyfélfogadási idő

Hétfő 08.00 - 16.00
Kedd ZÁRVA
Szerda 08.00 - 17.30
Csütörtök 08.00 - 16.00
Péntek 08.00 - 12.00

A sorszámosztás az alábbi időpontokban történik:

Hétfő 08.00 - 15.30
Kedd ZÁRVA
Szerda 08.00 - 17.00
Csütörtök 08.00 - 15.30
Péntek 08.00 - 11.30

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

Menetrend szerinti helyi tömegközlekedés igénybevételéhez biztosított támogatás

Jogosultsági feltételek

Utazási támogatásra jogosult a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, az oktatási-, nevelési intézmény (a továbbiakban:intézmény) azon alsó tagozatos tanulója:

 1. aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, valamint
 2. akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum összegének 150 %-át.

Támogatás összege

A mindenkori tanuló bérletszelvény ellenértékének

100%-a - a) pont alapján jogosult tanuló esetében,
70%-a - b) pont alapján jogosult tanuló esetében.

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, melyet a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálati irodáin - az erre rendszeresített formanyomtatványon - lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

Vonatkozó jogszabályok

 • 1997. évi XXXI. tv.
 • 2004. évi CXL. tv.
 • Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2015. (II.10.) rendelete

Szükséges mellékletek

 • iskolalátogatási igazolás
 • b) pontban részletezett jogosultság esetén a család kérelem benyújtását megelőző havi jövedelmének igazolása

Szociális Osztály - ügyfélfogadás

Telefon: (+36) 46/512-800

Fax: (+36) 46/341-804

Email: szoc@miskolcph.hu

Helyszín: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 39.

Ügyfélfogadási idő

Hétfő 08.00 - 16.00
Kedd ZÁRVA
Szerda 08.00 - 17.30
Csütörtök 08.00 - 16.00
Péntek 08.00 - 12.00

A sorszámosztás az alábbi időpontokban történik:

Hétfő 08.00 - 15.30
Kedd ZÁRVA
Szerda 08.00 - 17.00
Csütörtök 08.00 - 15.30
Péntek 08.00 - 11.30

Papír alapon benyújtható űrlap

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

Lakásfenntartási támogatás

Jogosultsági feltételek

Lakásfenntartási támogatásban részesülhet az a személy, aki a város közigazgatási területén lévő

 1. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. § 6. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő ingatlanban életvitelszerűen lakik, és
 2. önkormányzati bérlakás esetén lakásának bérleti jogát nem a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának - lakások bérletéről szóló - 25/2006. (VII.12.) rendelete 2. § (3) bekezdés a) pontja alapján szerezte, és
 3. a kérelem benyújtásának időpontjában - az érintett ingatlanban - az egy főre eső lakás alapterülete eléri a 6 négyzetmétert, valamint
 4. az ingatlan megfelel az e rendelet 18. § (2) bekezdésében szabályozott feltételeknek.

A jogosultság megállapításánál figyelembe vehető havi nettó jövedelem nem haladhatja meg

 1. egyszemélyes háztartás esetében a nyugdíjminimum 250 %-át,
 2. két személyes háztartás esetében a nyugdíjminimum 450 %-át,
 3. többszemélyes háztartás esetében a nyugdíjminimum 700 %-át, továbbá

a háztartás tagjai egyikének sem lehet vagyona.

A támogatás mértéke

október 1. - március 31. közötti időszakra havi 5.400,-Ft.

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, melyet a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálati irodáin - az erre rendszeresített formanyomtatványon - lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

Vonatkozó jogszabályok

 • 1993. évi III. tv.
 • 2004. évi CXL. tv.
 • Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2015. (II.10.) rendelete

Szükséges mellékletek

 • a háztartásban élők személyek kérelem benyújtását megelőző havi jövedelmének igazolása,
 • vagyonnyilatkozat,
 • annak a szolgáltatónak a számlalevele, ahova támogatás folyósításra kerül,
 • lakás alapterületének hitelt érdemlő igazolása,
 • önkormányzati bérlakás esetén a Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. igazolása a bérbeadás jellegére vonatkozóan.

Szociális Osztály - ügyfélfogadás

Telefon: (+36) 46/512-800

Fax: (+36) 46/341-804

Email: szoc@miskolcph.hu

Helyszín: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 39.

Ügyfélfogadási idő

Hétfő 08.00 - 16.00
Kedd ZÁRVA
Szerda 08.00 - 17.30
Csütörtök 08.00 - 16.00
Péntek 08.00 - 12.00

A sorszámosztás az alábbi időpontokban történik:

Hétfő 08.00 - 15.30
Kedd ZÁRVA
Szerda 08.00 - 17.00
Csütörtök 08.00 - 15.30
Péntek 08.00 - 11.30

Papír alapon benyújtható űrlap

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások

Ifjúságvédelmi támogatás

Jogosultsági feltételek

Ifjúságvédelmi támogatásban kell részesíteni azt a Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező, felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató személyt, aki a 25. életévét még nem töltötte be és családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át.

Támogatás havi összege

- az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-a.

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, melyet a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálati irodáin - az erre rendszeresített formanyomtatványon - lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

Vonatkozó jogszabályok

 • 1997. évi. XXXI. tv.
 • 2004. évi CXL. tv.
 • Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2015. (II.10.) rendelete

Szükséges mellékletek

 • a család kérelem benyújtását megelőző havi jövedelmének igazolása,
 • hallgatói jogviszony igazolása

Szociális Osztály - ügyfélfogadás

Telefon: (+36) 46/512-800

Fax: (+36) 46/341-804

Email: szoc@miskolcph.hu

Helyszín: 3530 Miskolc, Petőfi Sándor utca 39.

Ügyfélfogadási idő

Hétfő 08.00 - 16.00
Kedd ZÁRVA
Szerda 08.00 - 17.30
Csütörtök 08.00 - 16.00
Péntek 08.00 - 12.00

A sorszámosztás az alábbi időpontokban történik:

Hétfő 08.00 - 15.30
Kedd ZÁRVA
Szerda 08.00 - 17.00
Csütörtök 08.00 - 15.30
Péntek 08.00 - 11.30

Papír alapon benyújtható űrlap

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html