Kereskedelmi, ipari ügyek

Kereskedelmi, ipari ügyek

Breadcrumb node id lista: 
7952,7754,7762
Kereskedelmi, ipari ügyek

Üzletek éjszakai nyitva tartása

Üzletek éjszakai nyitva tartásának engedélyezése

 

Szolgáltatás indítása

Az eljárás kérelemre indul.  

Jogosultak köre

Azon üzletek, amelyek este 22 és reggel 6 óra között kívánnak nyitva tartani.

Mit kell tennie

Az állandó vagy eseti éjszakai nyitvatartási engedély iránti kérelmet az erre szolgáló nyomtatványon kell benyújtani a jegyzőhöz.

Az állandó éjszakai nyitvatartási engedély iránti kérelemhez mellékletként csatolni kell az üzlettel rendelkezni jogosult hozzájárulását, amennyiben nem az üzemeltető a tulajdonos.

Határidők

Az állandó éjszakai nyitvatartási engedély iránti kérelem bármikor benyújtható.

Az eseti éjszakai nyitvatartási engedély iránti kérelmet legkésőbb az alkalmi rendezvényt megelőző 15. napig kell benyújtani.

Ügyintézési határidő: Ákr. szerinti időtartam

Benyújtandó dokumentumok

 • kérelem
 • illeték megfizetésének igazolása

Eljáró szerv

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Felettes szerv/jogorvoslat

Felettes szerv: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Másodfokon Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jár el.

Egyéb információk

Az állandó vagy eseti éjszakai nyitvatartási engedélyezése Illetékköteles eljárás. Az illeték összege: 3.000 Ft. Elektronikus eljárás kezdeményezése vagy az illeték átutalással történő megfizetése esetén az illeték összegét Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 10700086-42689106-72000003 számú számlájára kérjük megfizetni. A közlemény rovatban fel kell tüntetni: ÉJSZNY.

A jegyző megtagadhatja az állandó nyitvatartási engedély (továbbiakban: állandó nyitvatartási engedély) kiadását, ha a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül, a vendéglátó üzlet működésével kapcsolatos:

 1. rendőri, vagy más hatósági intézkedésre került sor, vagy
 2. lakossági panaszbejelentés alapján vagy hivatalból indult, a jegyző hatáskörébe tartozó kereskedelmi igazgatási, vagy környezetvédelmi hatósági eljárásban végrehajtható döntés született

olyan magatartás miatt, amely alkalmas a helyi közösség negatív értékítéletének kiváltására, így különösen, ha a közrend vagy közbiztonság megsértésében nyilvánul meg.

Az üzemeltető személyében bekövetkezett változás esetén az új üzemeltetőnek újra meg kell kérnie az állandó nyitvatartási engedélyt.

Az állandó nyitvatartási engedély visszavonásig érvényes.

Vonatkozó jogszabályok

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2018(X.29.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről.

Fogalmak

 1. éjszakai nyitva tartás: az üzlet 22 és 6 óra közötti nyitva tartása;
 2. bevásárlóközpont: a Kertv. 2.§ 3. pontjában meghatározott fogalom;
 3. sportlétesítmény: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § s) pontjában meghatározott fogalom;
 4. szálláshely: a Kertv. 2.§ 22. pontjában meghatározott fogalom;
 5. üzlet: a Kertv. 2.§ 27. pontjában meghatározott fogalom;
 6. üzlettel rendelkezni jogosult: az üzlet tulajdonosa, közös tulajdonos esetén tulajdonostársak, haszonélvezettel terhelt ingatlan esetén a haszonélvező;
 7. vendéglátás: a Kertv. 2.§ 30. pontjában meghatározott tevékenység;
 8. hipermarket: a Kertv. 2.§ 32. pontjában meghatározott fogalom.

 

 

Papír alapon benyújtható űrlap

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html
Kereskedelmi, ipari ügyek

Vásárlók könyve hitelesítése

kereskedelemről szóló módosított 2005. évi CLXIV. törvény 5.§ (4)-(5) bekezdése szerint az üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a kereskedelmi hatóság által hitelesített, folyamatosan számozott oldalú vásárlók könyvét kell elhelyezni. A vásárlók a vásárlók könyvébe jegyezhetik be az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat. A vásárlót e jogának gyakorlásában megakadályozni vagy befolyásolni tilos. A vásárlók könyvét a használatba vétel előtt a kereskedelmi hatóság hitelesíti, feltüntetve a vásárlók könyve megnyitásának időpontját.

kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése szerint a vásárlók könyveként nyomdai úton előállított, legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös méretű lapot tartalmazó nyomtatvány alkalmazható. A (2) bekezdése szerint a vásárlók könyve tartalmazza a kereskedő nevét, címét és székhelyét, valamint cégjegyzékszámát, továbbá az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát és a vásárlók könyve használatba vételének időpontját. A (3) bekezdés szerint a vásárlók könyvét a jegyző a kereskedő kérelmére aláírásával és bélyegzőlenyomatával haladéktalanul hitelesíti, ha az megfelel az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak.

A (4) bekezdés szerint a (3) bekezdéstől eltérően a bejelentés-köteles vagy külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a kereskedő ilyen irányú - a bejelentéssel egyidejűleg megtett - kérelmére a jegyző a kereskedő által használni kívánt első vásárlók könyvét az üzlet nyilvántartásba vételével a vásárlók könyve használatba vételének bejelentett időpontjától, mint használatba vételi időponttól hitelesíti. Ebben az esetben a használatba vétel időpontját az üzletet üzemeltető kereskedő cégszerű aláírásával és bélyegzőlenyomatával igazolja.

Az (5) bekezdés szerint a kereskedelmi tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságok két évre visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát.

A vásárlók könyve hitelesítését személyesen a kereskedelmi hatóságnál (Lakosságszolgálati Főosztály Hatósági Osztály 3530 Miskolc, Városház tér 8. III. udvar I. emelet) lehet elvégezni, melyhez szükséges csatolni a nyomtatványboltban beszerezhető vásárlók könyvét is.

Kérelem a központi ügyfélszolgálaton adható le.

Telefon:+36 46 512-700

Papír alapon benyújtható űrlap

Kereskedelmi, ipari ügyek

Telepengedélyezési eljárás

HATÁLYOS JOGSZABÁLY

 • az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályiról,
 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,
 • a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM. Rendelet.

Illetékesség: Miskolc város közigazgatási területe

Fizetendő igazgatási szolgáltatási díj: 5.000.-Ft

Módosítás díja: 5.000.-Ft

Fizetés módja: postai csekken, amely átvehető az ügyintézőnél

Eljárási határidő: 21 nap, melybe nem tartozik bele a hiánypótlásra, tényállás tisztázására adott határidő, az eljárás felfüggesztésének időtartama, a hatóság hivatali működését legalább 1 teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar

SZAKHATÓSÁGI ELJÁRÁSÉRT FIZETENDŐ DÍJAK, A FIZETÉS MÓDJA

 • Népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatal: 19.400.- Ft, mellékelni kell a befizetést igazoló dokumentumot.
 • Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró, a telep fekvése szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal: 23.000-.Ft, mellékelni kell a befizetést igazoló dokumentumot.
 • Katasztrófavédelmi kirendeltség: 13.000-.Ft mellékelni kell a befizetést igazoló dokumentumot.

Az ipari tevékenységről vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást közzéteszi.

A telepengedélyezési eljárás kérelemre indul.

A jogszabály meghatározza a telepengedély-köteles és a bejelentéshez kötött ipari tevékenységeket. Bejelentéshez kötött tevékenység esetén az adott tevékenység a szándék bejelentését követően végezhető, telepengedély-köteles tevékenység csak jogerős telepengedély birtokában.

Benyújtható postai úton, ügyfélfogadási időben személyesen, illetve meghatalmazott útján.

A KÉRELEMHEZ MELLÉKELNI KELL

 • Igazolás vagy Értesítés az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételről
 • Gazdasági társaságok esetében cégkivonatot, (végzést) és aláírási címpéldányt
 • A telep használatának jogcímét igazoló dokumentumot (pl. bérleti szerződés, társtulajdonos, haszonélvező hozzájárulása)
 • Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló csekkszelvényt
 • Képviseleti eljárás esetén eredeti írásbeli meghatalmazást

TELEPENGEDÉLY-KÖTELES TEVÉKENYSÉG ESETÉBEN A FENTIEKEN TÚL

 • A hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis
 • Környezetvédelmi tervfejezetet
 • Amennyiben rendelkezésre áll, a telepre vonatkozó 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi, vagy végleges fennmaradási engedélyt
 • Érvényes korábbi telepengedélyt

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS MENETE

Bejelentéshez kötött tevékenység esetében

Az építésügyi hatóság állásfoglalásának megkérése – hivatalból - arra vonatkozóan, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg ezek hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18.§-ának (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

A fenti bekezdésben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően az ügyintéző a telepet haladéktalanul nyilvántartásba veszi és az interneten közzéteszi.

A nyilvántartásba vételről kézbesítés útján értesül a:

 • kérelmező,
 • szakhatóságok,
 • munkavédelmi hatóság,
 • rendőrség.

A szakhatóságok a jogszabályban meghatározott esetekben a telepen ellenőrzést folytathatnak le, melynek eredményéről tájékoztatják hivatalunkat.

Telepengedély-köteles tevékenység esetében

A telep és a telekhatár szomszédos ingatlanok tulajdoni lapját hivatalból beszerzi a hatóság.

Az építésügyi hatóság állásfoglalásának megkérése - hivatalból - arra vonatkozóan, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg ezek hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18.§-ának (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

Az ügyintéző helyszíni szemlét tűz ki, melyről értesíti az alábbi szakhatóságokat:

 • népegészségügyi feladatkörben eljáró járási hivatal,
 • környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró, a telep fekvése szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal,
 • vízügyi, vízvédelmi hatóság,
 • jogszabályban meghatározott esetekben a tűzvédelmi szakhatóságként eljáró Katasztrófavédelmi Kirendeltség,
 • jogszabályban meghatározott esetekben elsőfokú eljárásban a telep fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal műszaki biztonsági feladatkörében eljáró járási hivatala,
 • jogszabályban meghatározott esetekben az élelmiszerlánc–felügyeleti hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal,
 • ha az engedélyezés tárgyául szolgáló ingatlan műemléki védelem alatt áll a kulturális és örökségvédelmi feladatkörben eljáró járási hivatal.

A helyszíni szemléről a szakhatóságok mellett értesítést kap:

 • a kérelmező és
 • a telep és a teleppel közvetlenül szomszédos (közös telekhatárú) ingatlanok tulajdonosai, ingatlan nyilvántartás szerinti használói.

A helyszíni szemléről szóló értesítés legalább a kitűzött időpont előtt 15 nappal kerül kiküldésre.

A szakhatóságok megállapításaikat jegyzőkönyvbe mondhatják. Hiánypótlás esetén - határidő kitűzése mellett – mind a kérelmezőt, mind az engedélyt kiadó hatóságot értesítik.

Az ügyintéző a telepengedély megadásával egyidejűleg a telepet nyilvántartásba veszi és az interneten közzéteszi.

Az engedélyt vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot az ügyintéző közli:

 • a kérelmezővel,
 • a telep és a közvetlenül szomszédos - a teleppel közös határvonalú, telekhatárú - ingatlanokkal rendelkezni jogosultakkal,
 • az eljárásban közreműködött szakhatóságokkal,
 • a munkavédelmi hatósággal,
 • a rendőrséggel.

ADATVÁLTOZÁS

A nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul írásban be kelljelenteni.

A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi. Telepengedély-köteles tevékenység esetében a jegyző a nyilvántartásba való bejegyzést követően, a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki.

A telep használatára jogosult személyében történő változás esetén a változást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.

A telepen folytatott ipari tevékenység változása esetén az új tevékenység tekintetében az eljáró hatóság engedélyezési eljárás folytat le.

MEGSZŰNÉS

A tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedélyt leadni.

Kérelem a központi ügyfélszolgálaton adható le.

Telefon: +36 46 512-700

Papír alapon benyújtható űrlap

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html
Kereskedelmi, ipari ügyek

Működési engedély iránti kérelem eljárása

kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 7.§ (1) bekezdése szerint a rendelet 3. mellékletében meghatározott termékek kizárólag üzletben forgalmazhatók.

A KIZÁRÓLAG ÜZLETBEN FORGALMAZHATÓ TERMÉKEK

 1. a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) szerinti tüzelőolaj, propán, vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
 2. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
 3. állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
 4. fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és a közepes tűzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel;
 5. növényvédő szerek és hatóanyagaik;
 6. nem veszélyes hulladék;
 7. Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán-, vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.

A 7.§ (2) bekezdése szerint a kereskedőnek a kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély iránti kérelmet az üzlet helye szerint illetékes jegyzőnél kell benyújtania. Amennyiben a kereskedő az üzletköteles termékek mellett az üzletben bejelentés alapján forgalmazható terméket is forgalmazni kíván, az e termékek forgalmazására vonatkozó bejelentését a működési engedély iránti kérelemben is megteheti.

működési engedély iránti kérelem, az adatváltozás és a megszüntetés bejelentéseilletékmentes.

A MEGFELELŐ ADATTARTALOMMAL KITÖLTÖTT MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEMHEZ CSATOLNI SZÜKSÉGES

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
 • haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
 • közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

A MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSBAN SZAKHATÓSÁG

A higiénés és egészségvédelmi, táplálkozás-egészségügyi és dietetikai, az ivóvíz minőségi, a települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatala.

Állatgyógyászati készítmény vagy annak hatóanyaga, továbbá növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén – az állatgyógyászati készítmények és azok hatóanyagának, valamint a növényvédő szerek és hatóanyagaik forgalmazására vonatkozó követelményeknek való megfelelés kérdésében

 • állatgyógyászati készítmény nagykereskedelme, valamint állatgyógyászati készítmény hatóanyagainak forgalmazása vonatkozásában első fokú eljárásban az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró Megyei Kormányhivatal,
 • állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme esetén első fokú eljárásban az Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró Járási Hivatala, növényvédőszer és hatóanyagai forgalmazása esetén az első fokú eljárásban a Megyei Kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti Járási Hivatala,
 • ha nem veszélyes hulladékot forgalmaznak, és a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély nem szükséges, annak elbírálása kérdésében, hogy a hulladékgyűjtés és - tárolás eszközei, valamint a hulladékkezelés módja megfelel-e a hulladékgazdálkodási követelményeknek, okoz-e a hulladékkezelés környezetterhelést, biztosított-e az üzlet hulladékszállítási szempontból történő megközelíthetősége első fokú eljárásban a területi környezetvédelmi hatóság, másodfokú eljárásban az környezetvédelmi hatáskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal,
 • olyan üzlet esetében, amelyben Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó vegyi árut és anyagot, pirotechnikai terméket, tüzelő- és Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint tűzveszélyes osztályba tartozó építőanyagot, járművet vagy üzemanyagot forgalmaznak első és másodfokú hatósági eljárásban közreműködő tűzvédelmi szakhatóság jár el.

A működési engedélyezési eljárást követően - amennyiben az üzlet megfelel a szakhatóság által vizsgált jogszabályi előírásoknak - a jegyző működési engedélyt ad, az üzletet nyilvántartásba veszi.

működési engedély adataiban történő változást haladéktalanul, a nyitvatartási időbenbekövetkező változást az azt megelőző nyolc napon belül a kereskedő köteles a kereskedő bejelenteni a jegyzőnek.

Az üzlet használatára jogosult személyében történő változás esetén - amennyiben az üzletben folytatott tevékenységet, illetve forgalmazott üzletköteles termékkört nem érinti - a változást az új jogosult köteles bejelenteni annak megfelelő igazolása mellett.

Az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül kell bejelenteni a jegyzőnek.

Az ügyleíráshoz mellékelt formanyomtatványok a jogszabályi előírások teljesítését segítik.

Papír alapon benyújtható űrlap

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html
Kereskedelmi, ipari ügyek

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárás

A kereskedelemről szóló mód. 2005. évi CLXIV. törvény 3.§ (1) bekezdés szerint az, aki a Magyar Köztársaság területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak (jelen esetben jegyző) bejelenteni.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 2.§-a szerint a Kormány kereskedelmi hatóságként és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának szabályairól szóló törvény szerint a szolgáltatás  felügyeletét ellátó hatóságként - a nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazása kivételével – a) mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, az üzleten kívüli kereskedelem és a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjét; b) az a) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

A rendelet 6.§ (1) bekezdése szerint a bejelentésnek a rendelet 1. melléklet A) pontjában meghatározott adatokat kell tartalmaznia. A bejelentésről a jegyző a 2. melléklet A) pontjában meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezet, mely nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

A megfelelő adattartalommal kitöltött "Bejelentés kereskedelmi tevékenység gyakorlásáról" megnevezésű nyomtatványhoz csatolni szükséges:

 • kereskedelmi tevékenységi formánként 3.000.-Ft illetékbélyeget (a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység adataiban történő változás bejelentése és a tevékenység megszüntetésének bejelentése illetékmentes),
 • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével),
 • haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos, vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,
 • közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.

A jegyző a kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló bejelentést nyilvántartásba veszi, majd a nyilvántartási számmal együtt – elektronikus úton – megküldi a szakhatóságoknak, hatóságoknak, melynek körét a hivatkozott Korm. rendelet 6.§ (2) és (2a) bekezdése határozza meg. Ha a kereskedelmi tevékenység a hatóságok feladat- és hatáskörét az ott megjelölt szempontok szerint érinti, az érintett hatóság, továbbá takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék forgalmazása esetén a megyei kormányhivatal állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző feladatkörében eljáró járási hivatala, termésnövelő anyag forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal, a bejelentés kézhezvételét követő naptól számított 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytat le. Az ellenőrzés eredményéről a hatóságok az ellenőrzést követő nyolc napon belül – elektronikus úton – tájékoztatják a jegyzőt.

A Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott termékkör esetén - ha az nem tartozik a rendelet 3. mellékletében szabályozott kizárólag üzletben forgalmazható és működési engedélyhez kötött termékekhez - a kereskedő a bejelentés benyújtásával egyidejűleg a kereskedelmi tevékenység végzését elkezdheti.

A kereskedő a rendelet 1. mellékletének A) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Amennyiben a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység gyakorlását a kereskedő megszünteti, azt a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a megszűnést követően köteles bejelenteni.

A kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez, illetve annak megszűnéséhez csatolt nyomtatványok állnak a rendelkezésre.

Papír alapon benyújtható űrlap

Elektronikus űrlap

Nyomtatványaink használatához szükség van az Általános nyomtatványkitöltő programra (ÁNYK).
Elérhetősége: https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvany_apeh/keretprogramok/abevjava_install.html
Kereskedelmi, ipari ügyek

Üzletek működésével kapcsolatos egyéni és közérdekű bejelentések kivizsgálása

A kereskedelemről szóló mód. 2005. évi CLXIV. törvény 9.§ (1) bekezdése szerint a kereskedelmi tevékenységre, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenységekre, valamint a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységekre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megtartását a kereskedelmi hatóság ellenőrzi, és - a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel, továbbá törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - eljár ezek megsértése esetén.

A törvény 9.§ (4) bekezdése szerint a tevékenységre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén - a külön jogszabályban foglaltak szerint - a kereskedelmi hatóság

 • a) elrendeli az üzlet vagy szálláshely ideiglenes bezárását,
 • b) elrendeli az üzlet vagy szálláshely azonnali bezárását,
 • c) ha a kereskedő tevékenysége a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zajjal jár, az üzlet környezetében, illetve a kereskedelmi tevékenység hatókörében lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében
  • ca) korlátozza 22 óra és 6 óra között a kereskedelmi tevékenységet, illetve az üzlet kötelező éjszakai zárva tartását rendeli el,
  • cb) korlátozza vagy megtiltja a vendéglátó üzletben a vendégek szórakoztatására nyújtott szolgáltatást, tevékenységet,
  • cc) korlátozza vagy megtiltja a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatást okozó eszköz használatát,
 • d) megtiltja az engedély nélkül folytatott, előírásokba ütköző tevékenység végzését, termékkör értékesítését,
 • e) ha az adott tevékenység végzése engedélyhez kötött, visszavonja az engedélyt,
 • f) a közterületi értékesítés szabályainak megszegése kivételével bírságot szab ki, illetve
 • g) a külön jogszabályban meghatározott egyéb jogkövetkezményt alkalmaz.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdése szerint: ha a kereskedő a tevékenységére, a forgalmazott termékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy a hatályos jogszabályi feltételeknek nem felel meg, és a jogsértés másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés más módon nem biztosítható, a jegyző - a (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés szerinti eset kivételével - az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra a tevékenységet megtilthatja, vagy az üzletet ideiglenesen bezárathatja.

A jegyző a működési engedélyt visszavonja, illetve tevékenység folytatását megtiltja és a kereskedőt, illetve az üzletet a nyilvántartásból törli és az üzletet bezáratja, ha

 • a) a működési engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn,
 • b) a kereskedő az (1) bekezdés szerinti jegyzői határozatban meghatározott időtartam alatt nem tesz eleget a határozatban foglaltaknak,
 • c) a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zaj esetén, a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében, a jogsértő állapot megszüntetéséig elrendelt kötelező éjszakai zárva tartási időszak alatt továbbra is nyitva tart,
 • d) a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű környezeti zaj esetén a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatásokat okozó eszközt használatának megtiltása ellenére tovább használja.

Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kereskedő működési engedéllyel nem rendelkező üzletben folytat kizárólag üzlethez kötött kereskedelmi tevékenységet, a jegyző köteles az üzletet azonnal bezáratni.

A kereskedelmi hatósághoz érkező egyedi és közérdekű bejelentések esetén a hatóság a lefolytatott közigazgatási eljárást követően, a rendelkezésre álló adatok alapján, a hivatkozott törvényben, illetve Korm. rendeletben előírt hatósági jogkörében intézkedik, s ezáltal orvosolhatja a beadványban foglaltakat.