Üdvözöljük Miskolc Megyei Jogú Város honlapján!
Hamarosan megújul oldalunk, amelynek közösségi tesztelésében részt vehet a Teszt gombra kattintással. Véleményével kérjük, segítse a fejlesztési folyamatot! A miskolc.hu gombra kattintással az aktuális honlapot érheti el.
Tovább az új oldalra:
Tovább a jelenlegi oldalra:

Pályázati kiírás Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény igazgató beosztás ellátására

Pályázati kiírás

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

                           

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt), alapján

pályázatot hirdet a

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól, 2018. május 1. napjától – 2023. április 30. napjáig.

A munkavégzés helye: 3530 Miskolc, Arany János utca 37.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető az alábbiak figyelembevételével, az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenysége ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára előírt feladatokat és jogköröket. Az intézményvezető által ellátandó főfeladatok az intézmény működtetése, a szakmai feladatok ellátása, amelynek keretében felelős az alapító okirat szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért. Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását, felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, különös tekintettel a szakemberek megfelelő létszámú alkalmazására, intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátására. Elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról, beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

                       

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, szakirányú főiskolai végzettség és szakképzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • büntetlen előélet,
 • nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,
 • tizennyolcadik életévét betöltötte
 • főiskola, felsőfokú képesítés a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I/1. pontja szerint
 • az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. sz. mellékletének 8.2. pontjában meghatározott felsőfokú végzettség vagy szakképzettség
 • legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a köznevelés területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítése
 • magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
 • vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza
 • a szakmai- és vezetői gyakorlat teljesítésének igazolása,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja,
 • a végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet tanúsító okiratok egyszerű másolata,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a Kjt. 20.§ (2) bekezdés a) és d) pontjai, a (2d) (2e) bekezdései, valamint az (5) bekezdés igazolására vagy igazolás annak megkéréséről,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez és továbbításához, valamint ahhoz, hogy a pályázatok elbírálásában résztvevő személyek azt megismerhessék,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen korlátozó vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 • amennyiben pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, az erre irányuló nyilatkozatot

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 01.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Trunkos Krisztina nyújt a +36-46/512-700/2769-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

 • Postai úton, a pályázatnak a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Városház tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 430922/2017, valamint a magasabb vezetői beosztás megnevezését: „Igazgató”

vagy

 • Személyesen: Molnárné Palotai Marianna HR csoportvezetőnél, Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jegyzői Kabinet (3525 Miskolc, Városház tér 8.), telefonszám: +36-46/512-700/2788 mellék.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A pályázatokat az 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott személyekből álló bizottság, valamint Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményezi. Ezt követően Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

Az igazgatói beosztás mellett betölthető közalkalmazotti munkakörbe történő kinevezés esetén – a Kjt. 21/A. §-ában foglalt kivételekkel – a pályáztató a próbaidőt 3 hónapban határozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 

 • Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság internetes oldala
 • Miskolc város honlapja

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 

A pályázatok elkészítéséhez szükséges tájékoztatás, ill. az intézmény megismeréséhez szükséges információ a pályáztató kiírásában megjelölt munkatársaknál kérhető.

A munkáltatóval kapcsolatos további információ a www.miskolc.hu és a www.segitmiskolc.hu oldalon olvasható.

A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.